Information från årsmötet den 24/2

Jag vill här informera om årsmötet som vi hade den 28 feb. på Eginogården i Dalby. 43 medlemmar deltog i mötet. Kenneth Bjermqvist valdes till mötesordförande och Margaretha Nilsson att föra protokoll.

Till justeringspersoner valdes Bo Hallin och Knut Sandqvist. Ordförande föredrog verksamhetsberättelse för 2023. Karin Svenninger föredrog revisionsberättelsen som godkändes. Jan Bengtsson redogjorde för föreningens balans och resultat för 2023 samt budget för 2024. Efter detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Mötet godkände även att medlemsavgiften blir oförändrad för år 2025, vilket är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj på samma adress.

Ordförande presenterade förslaget om ändringar av stadgarna som tidigare har sänts ut till alla och presenterats vid medlemsmötet i Södra Sandby den 14 sept. 2023. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt förslaget. De nya stadgarna kommer att läggas in på vår hemsida www.dalbysff.se.

Ordförande informerade om de diskussioner som Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening (DSFF) har haft med föreningen DalbyMinnen (DM) angående överskott från boken ”Dalby vi minns”. Föreningarna har haft något olika uppfattningar om detta. Efter samtal mellan DSFF och DM har vi i samförstånd kommit fram till ett avtal, som båda föreningarnas styrelser står bakom. Detta avtal godkändes av mötet och samtidigt tog DM tillbaka sin motion som inkommit till mötet.

Avtalet innebär i korthet att DSFF betalar ut det s.k. öronmärkta beloppet av 63 298 kr när DM presenterat en faktura från tryckeriet. Uppstår det kostnader inför bokens framställande, kan ett förskott av max 15 000 kr betalas ut. Detta belopp avräknas från 63 298 kr när boken klar. DM skall till DSFF utge 140 exemplar av boken till DSFF.

Detta avtal undertecknades av respektive föreningars ordförande.

Styrelsens sammansättning för 2024 är oförändrad och två nya revisorer invaldes. Liselott Håkansson och Torsten Persson ersätter Marie-Louise Håkansson och Lars Persson. Tyvärr saknar vi någon ordinarie ledamot i valberedningen.

Till hedersmedlemmar i DSFF utsågs Inger Nilsson och Kerstin Olsson för deras insatser och mångårigt arbete i DSFF.

Efter årsmötet höll Annika Rodman ett mycket uppskattat och intressant föredrag om Revinge.

Hälsningar
Kenneth Bjermqvist

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.